22.07.2019
10236

Звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем

Звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем

Загальні підстави

Частиною п’ятою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (далі – Закон України) передбачено підставу для звільнення - звільнення військовослужбовців з військової служби - у зв’язку з із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

В мирний час, зазначене питання регулюється, відповідно до підпункту “з” пункту 1 згаданої частини статті 26 Закону України, під час дії особливого періоду відповідно до підпункту “ж” пункту 2 частини п’ятої

статті 26 Закону України.

Відповідно до абзацу 1 пункту 228-1 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі – Положення), звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, КОЛИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два АБО БІЛЬШЕ РАЗІВ У СУКУПНОСТІ ПРИТЯГУВАВСЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО НА ПІДСТАВІ ПИСЬМОВОГО НАКАЗУ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, ЧИ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПРО НЕПОВНУ СЛУЖБОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ ВІН НЕ ВИПРАВИВ СВОЄЇ ПОВЕДІНКИ І ЦЕ СТЯГНЕННЯ НЕ ВІДІГРАЛО СВОЄЇ РОЛІ, А ТАКОЖ У РАЗІ ВІДМОВИ КУРСАНТА, З ЯКИМ УКЛАДЕНО КОНТРАКТ ПРО НАВЧАННЯ, ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу.

Розірвання контракту у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем є КРАЙНІМ РЕАГУВАННЯМ КОМАНДУВАННЯ на порушення військовослужбовцем військової дисципліни, відсутність бажання виправляти неналежну поведінку, або підвищити рівень своєї підготовки.

Абзацом 7 пункту 2.13 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 року № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 року за № 438/16454 (далі – Інструкція до Положення) передбачено, що систематичне невиконання умов контракту може бути встановлено за результатами атестування.

Відповідно до пункту 2.14 Інструкції до Положення рішення посадової особи про відмову військовослужбовцю в укладенні нового контракту, розірвання контракту через систематичне невиконання його умов приймається на підставі результатів періодичного оцінювання, з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії і клопотання безпосереднього командира (начальника), а також висновків спеціальної комісії, якщо вона утворювалась.

Відповідно до абзацу 6 пункту 2.13 Інструкції про Положення у разі відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про укладення нового контракту або розірвання чинного контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення з військової служби із зазначених підстав.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВІДМОВЛЯТИ В УКЛАДЕННІ НОВОГО КОНТРАКТУ АБО ПРИПИНЯТИ ДІЮ КОНТРАКТУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СИСТЕМАТИЧНИМ НЕВИКОНАННЯМ ЙОГО УМОВ ЧЕРЕЗ ІНШІ ПРИЧИНИ АБО У ПОРЯДКУ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СИСТЕМАТИЧНИМ НЕВИКОНАННЯМ УМОВ КОНТРАКТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ 

відповідно до пункту 236 Положення з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, перед їх звільненням проводиться бесіда з питань звільнення.

Відповідно до пункту 234 Положення перед звільненням військовослужбовців уточняються дані про проходження військовослужбовцями військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Вислуга років військової служби військовослужбовців розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення.

Інформація про розраховану вислугу років військової служби доводиться військовослужбовцю під підпис перед оформленням документів для його звільнення з військової служби. У разі незгоди з розрахунком вислуги років військової служби військовослужбовець повинен письмово обґрунтувати свої заперечення на аркуші з розрахунком вислуги років і засвідчити їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис на цьому ж аркуші та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

Заперечення військовослужбовців щодо розрахунку вислуги років військової служби розглядаються командирами (начальниками) військових частин перед оформленням документів для звільнення з військової служби. Спірні питання щодо заліку вислуги років окремих періодів служби для призначення пенсії розглядаються спеціальною комісією Міністерства оборони України.

Звільнення військовослужбовців з військової служби у мирний час та під час дії особливого періоду здійснюється визначеними у пункті 225 Положення посадовими особами (номенклатурою звільнення) відповідно до звань та посад, які військовослужбовці обіймали на час звільнення з військової служби.

Відповідно до пункту 242 Положення після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

У разі звільнення з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій відповідний командир (начальник) визначає посаду для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України. Зазначена характеристика додається до особової справи військовослужбовця.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.